گروه صنعتی راحتیران در همایش ارگونومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران 1397