مبل اداری (50)

صندلی مدیریت مش (14)

صندلی کارشناسی مش (8)

صندلی کنفرانسی مش (11)

صندلی اپراتوری مش (5)

صندلی مدیریتی فوم دار (25)

صندلی کارشناسی فوم دار (25)

صندلی کنفرانسی فوم دار (24)

صندلی اپراتوری فوم دار (17)

صندلی کانتر و نقشه کشی (9)

صندلی آموزشی (10)

صندلی انتظار (28)

صندلی پزشکی و آزمایشگاهی (19)

صندلی ناهارخوری گردان و ثابت (42)

صندلی کودک و زیرپایی (5)

صندلی گیم (2)

میز جلو مبلی (33)

آویز لباس (6)